Exempel på restaurering av fyrar med Isotrol Alkydsystem och blymönja

System: Produkt: Skikt-
tjocklek:
Grundfärg: Isotrol Klarlack Grund 12-15 µm
Extra grund: Isotrol Klarlack Grund 12-15 µm
Mellanskikt: Klassisk blymönja 40 µm
Förstärknings-skikt: Klassisk blymönja 40 µm
Täckfärg: Isoguard Pansar 50 µm
Täckfärg: Isoguard Pansar 50 µm

Landsort fyr var hårt angripet av rost när den skulle ommålas. De värden som anges här är exempel på rostskydd för ett fundament invändigt på en spiraltrappa i fyren. Objektets ålder, miljö och användning gör att användning av blymönja var motiverat. Med ett en sådan gedigen behandling kan man förvänta sig ett väldigt långvarigt skydd. Behandlingen har gjorts 2015. Och initierats av entusiaster inom Svenska fyrsällskapet. Deras artikel kring behandlingen kan läsas här på s,35.

Landsort Fyr

När man rostskyddar objekt som står i marin miljö måste man tänka på att det är högre korrosivitet på grund av närheten till vatten och den fukt det innebär. Samt att salter kommer från havsvatten vilket ytterligare accellerar rostbildning. Därför krävs det fler/tjockare skikt än för objekt som står på land.

Rostbildning på Landsort Fyr

Fyrar som ofta är belägna längst ute på klippor är extermt väderutsatta och är därför bland de tuffare objekten att rostskydda. Här kan man se exempel på den rostbildning som skett innan behandling. I och med att de är ödsligt belägna och kustnära är det en stor fördel att kunna använda Isotrol Klarlack Grund istället för blästring. Ofta kan gammal blymönja, som traditionellt använts, finnas på objekten. Och måste då noggrant samlas upp med allt blästermaterial. Vanligtvis är det sand och innebär ganska stora lass och betydande vikter med en stor risk att blymönjan sprider sig till närliggande vatten. Med Isotrol undvikes det och tester kan göras för att se om äldre blymönja kan sitta kvar och övermålas direkt med täckfärger. Oljefärger och oljealkydfärger bör ha en vidhäftning på >2 Mpa. Lägre vidhäftning bör avlägsnas.
Då Isotrol Klarlack Grund har visat sig kunna öka vidhäftningen hos underliggande färg finns det flera fördelar med att använda den. Isoguard Pansar är en barriärverkande färg av sådan typ som rekommenderas av riksantikvarieämbetet för övermålning av blymönja för att kapsla in den.

Kommentarer är stängda